சி. செந்தமிழ்ச்சேய்

 

 

புலவர்-பொறிஞர் சி. செந்தமிழ்ச்சேய், கடலூர் படைத்திட்ட இலக்கிய நூல்கள்:

 

 

தலைப்புக்கள்

வகை

இறக்கம்

 செம்பியன் தமிழவேள் (தமிழக அரசின் பரிசு பெற்றது)

 கவிதை நாடகம்

PDF

 பூம்பொழில்

 காவியம்

PDF

 களிவெண்பா 

 காவியம்

PDF

  சோலைமலர்

 காவியம்

   PDF   

  பூக்காடு

 தனிப்பாடல்கள்

    PDF    

 செம்பியன் தமிழவேள் (தமிழக அரசின் பரிசு பெற்றது)

 புதினம்

    PDF    

  உயிரே உனக்காக

 நாடகம்

    PDF    

 பொறியியற்றுறைக் கலைச்சொற்கள் அகரமுதலி

 அகர முதலி

    PDF    

 இலக்கணக் கட்டுரைகள்

 கட்டுரைகள்

 PDF 

 ஆட்சிச் சொற்கள் அகர முதலி -ஆங்கிலம்-தமிழ்

 அகர முதலி

PDF 

 ஒய்வூதியர் களஞ்சியம் (மின்வாரிய ஊழியர்க்கானது)

 செய்திகள்

PDF